Voorwaarden

Privacy Statement & Algemene voorwaarden

 
De privacy statement is voor het laatst aangepast op 16-07-2019. Versie 2019.01

Wij nemen je privacy en persoonsgegevens zeer serieus. Je persoonlijke gegevens worden uitsluiten gebruikt voor je toegang tot de website, het verzenden van de nieuwsbrief en  desgewenst relevante informatie.

Daarnaast kunnen wij je gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Proles Beauty streeft naar het naleven van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en spant zich in om waar mogelijk je privacy te beschermen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website, producten en diensten van Proles Beauty. Je dient je ervan bewust te zijn dat Proles Beauty niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Bescherming persoonsgegevens

Gebruik voor onze diensten

Wanneer je diensten of producten bij ons afneemt, vragen wij je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten te kunnen leveren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van onze subverwerkers: Active Campagine (mail programma) en Mollie B.V (betaalprogramma). Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van subverwerker Hostnet. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Desgewenst kan je inzage in je gegevens aanvragen.

Doeleinden

We verzamelen en gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Welke gegevens slaan wij op?

Als je een dienst of product afneemt bij Proles Beauty, dan wordt tijdens de bestelling gevraagd om de volgende gegevens. Deze gegevens slaan wij op, te weten; voornaam, achternaam, adres, postcode, plaatsnaam, land, e-mailadres, telefoonnummer en IP adres vanwaar de bestelling is gedaan. Aanvullend voor bedrijven komt daar nog bij: bedrijfsnaam, kvk nummer (optioneel), BTW nummer (optioneel).

Bij het inschrijven op onze nieuwsbrief, worden alleen voornaam, achternaam, e-mailadres en ip-adres opgeslagen.

Doe je bij ons een betaling van de bestelling of factuur, dan wordt er bij je bestelling/factuur een referentie opgeslagen naar een extern betaalsysteem zoals Paypal of iDEAL. Geef je ons een incassomachtiging, dan bewaren we bij je gegevens ook het opgegeven IBAN-nummer, BIC en Banknaam.

Proles Beauty gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor de beveiliging en verbetering van prolesbeauty.nl / prolesopleidingen.nl en aanverwante websites.

Op onze ledensite is er een gebruikersnaam en wachtwoord actief. Deze zijn niet naar persoonsgegevens te herleiden. Wachtwoorden zijn versleuteld opgeslagen op een manier waarop ook wij deze niet kunnen lezen. Dat betekent dat als een nieuw wachtwoord wordt verzonden door het systeem als er een nieuw wachtwoord wordt aangevraagd.

Rechtsgrond van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 • Toestemming
 • Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
 • In verband met een gerechtvaardigd belang

Wij mogen je persoonsgegevens alleen verwerken op basis van één van de rechtsgronden genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De drie rechtsgronden waar Proles Beauty zich op baseert zijn:

Toestemming
Als we je toestemming hebben gevraagd om je persoonsgegevens te verwerken en je hebt deze toestemming verleend, dan hebt je ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. Dat kan je doen door contact op te nemen via [email protected]

Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
Indien wij een overeenkomst met je sluiten, is het mogelijk dat wij ter uitvoering daarvan je persoonsgegevens moeten verwerken, zoals je contactgegevens.

Gerechtvaardigd belang
Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op je privacy. Heb je daar bezwaar tegen, dan kan je ons dat laten weten via [email protected]

Gegevensbeveiliging

Alle gegevens worden opgeslagen op servers die aan strenge veiligheidsnormen voldoen en beveiligd zijn tegen misbruik en toegang door onbevoegden. We hebben verschillende technische maatregelen genomen, zodat persoonsgegevens veilig worden overgebracht en bewaard. Dit houdt onder meer in dat:

 • Data altijd over HTTPS (SSL) wordt overgebracht;
 • Er firewall beschermde servers worden gebruikt;
 • Er verwerkersovereenkomsten liggen tussen ons en derde partijen.

Bewaartermijn gegevens

De door Proles Beauty verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. In principe bewaren wij alle gegevens die je ons toezendt zolang je klant bij ons bent en niet aangeeft dat je de bestelling wilt annuleren of je uit wilt schrijven van de nieuwsbrief. Je hebt namelijk onbeperkt toegang tot de meeste van de door je afgenomen producten, waardoor je gebruikersaccount moet blijven bestaan om die toegang te waarborgen.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Je informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij noodzakelijk om de diensten te kunnen leveren. Uitzondering hierop zijn webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze website en bedrijfsvoering. Hieronder valt o.a. E-mail marketing software en Support ticketsysteem. De met deze webapplicaties gedeelde gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.

Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren en worden gehouden aan een geheimhoudingsverklaring.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden onze klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen en in overleg verwijderen van persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Verwijderen kan alleen op verzoek.

Aanpassen/uitschrijven nieuws e-mails / algemene e-mails

Onderaan elke algemene mail de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden. Afmelden voor deze typen e- mails staat los van het ontvangen van onze e-mails ten behoeve van facturen en toegangsgegevens en serverbeheermeldingen, die wij hoe dan ook toch moeten kunnen blijven toezenden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je gegevens aan wilt passen of je uit onze bestanden wilt laten halen, kan je contact met ons op nemen via [email protected] Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteit­persoonsgegevens.nl.

Cookies

Deze website van prolesopleidingen.nl plaatst alleen functionele cookies. Je kunt onze website anoniem raadplegen. Proles Beauty verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site.

Wij verzamelen alleen gegevens die je zelf verzendt bij het gebruik van onze diensten zoals het invullen van een contactformulier of een aankoop in onze webwinkel. De aanvraag- en orderformulieren maken gebruik van een functioneel cookie. Deze wordt gebruikt voor het behoud van de sessie. Dit is nodig om de stappen van de aanvraag (van je gegevens tot Ondertekenen en opsturen) te onthouden zonder het verlies van ingevulde gegevens.

Welke cookies worden er geplaatst?

Essentiële cookies

PHPSESSID – Dit is een sessie cookie welke zal worden gewist nadat je de browser hebt afgesloten. Deze is noodzakelijk om het bestelproces van de Proles Beauty website(s) goed te laten functioneren.

Analytische / performance cookies

Google Analytics cookie:

Via de cookies die Google Analytics plaatst en bijhoudt, krijgen wij inzage in het websitebezoek. Denk daarbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen.

Cookies geplaatst door Google Analytics: _ga

Voor het plaatsen van de Google Analytics cookies hebben wij maatregelen genomen die ervoor zorgen dat gegevens enkel op een privacy vriendelijke manier worden verwerkt. Te weten:

  • We hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers.
  • Je IP-adres wordt geanonimiseerd meegegeven door het laatste octet van het IP-adres te maskeren.
  • Ook hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.
  • De standaardinstelling om gegevens met Google te delen is uitgezet.
  • We hebben ervoor gezorgd hebt dat gegevens van Google Analytics cookies beveiligd (versleuteld) verstuurd worden.

Marketing cookies

Wij plaatsen ook cookies die inzichtelijk maken welke door Facebook ingezette media effectief is. Hier hebben wij een verwerkersovereenkomst voor gesloten met Facebook. Via deze link kun je meer lezen over hoe Facebook omgaat met je gegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze en andere websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Indien jenog vragen mocht hebben over de Privacy Statement van Proles Beauty, dan mag je altijd contact met ons opnemen.

Bedrijfsgegevens

Proles Beauty
Bemmelseweg 81j
6662 PE Elst

KVK: 09207212
BTW-nummer: NL071403619B01

Algemene voorwaarden Proles Beauty opleidingen

Artikel 1 Definities

a.        Opdrachtnemer / Proles Beauty

Onder opdrachtnemer / Proles Beauty wordt volstaan de opleidingen, cursussen, workshops, (bij)scholingen en andere activiteiten gegeven door L.A.E. Rikkers- van Gemert en/of personeel van Proles Beauty.

 

b.         Opdrachtgever / cursist

De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst voor het volgen van  opleidingen, cursussen, workshops, (bij)scholingen en andere activiteiten van Proles Beauty is afgesloten.

 

c.         Overeenkomst

Een tussen opdrachtnemer en opdrachtgever afgesloten overeenkomst tot het verzorgen van een of meer opleidingen, cursussen, workshops, (bij)scholingen en andere activiteiten door opdrachtnemer.

 

Artikel 2 Prijzen

Als prijs geldt de prijs welke wordt genoemd in de opdrachtbevestiging c.q. factuur.

Omzetbelasting (B.T.W.), eventuele andere belastingen, heffingen en rechten, zijn niet in de opgegeven prijs inbegrepen.

 

Artikel 3 Niet tijdige betaling

De opdrachtgever / cursist is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Bij niet tijdige betaling heeft de opdrachtgever / cursist geen toegang tot de les.

 

Artikel 4 Annulering

De opdrachtgever / cursist heeft het recht het contract binnen 7 dagen na ondertekening te ontbinden, mits de 1elesdag nog niet is begonnen.

Als de opleiding tussentijds wordt beëindigd is er geen restitutie op het lesgeld of geleverde materialen.

 

Artikel 5 Uitval van opleidingsactiviteiten

Proles Beauty zorgt dat uitval van lessen zoveel mogelijk wordt voorkomen en spant zich in vervanging aan te bieden. Bij onvoorziene omstandigheden, die leiden tot uitval van de les wordt de cursist geïnformeerd. De les wordt op een andere datum ingehaald.

 

Artikel 6 Intellectueel eigendom

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals lesmateriaal, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, presentaties, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
4. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd om de naam Proles Beauty op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam Proles Beauty openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 

Artikel 7. Privacy verklaring

Alle informatie rondom persoonsgegevens kun je vinden op onze website onder kopje: Privacy verklaring.

 

Artikel 8. Klachtenprocedure

Voor onze klachtenprocedure verwijzen wij je door naar onze website.

 

Artikel 8 Einde overeenkomst

Het contract eindigt na de laatste lesdag, als de opdrachtgever / cursist om gegronde redenen de toegang tot de les wordt ontzegd, met wederzijds goedvinden na schriftelijke bevestiging, door het overlijden van de cursist, of als Proles Beauty de opleiding, cursus, workshop, (bij)scholing of andere activiteit niet kan aanbieden door overmacht.

In verband met beëindiging van opleidingen, cursussen, workshops, (bij)scholingen en andere activiteiten door overmacht heeft de opdrachtgever / cursist recht op restitutie van niet gevolgde lessen en niet geleverde materialen / producten.

 

Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst

Wijzigingen in het contract zijn mogelijk als deze schriftelijk zijn vastgelegd en zijn ondertekend door zowel L.A.E. Rikkers- van Gemert als de opdrachtgever / cursist.

 

 

Artikel 10 Verplichtingen onzerzijds

Wij zullen onze diensten naar beste weten en met in acht name van de redelijkheid en billijkheid uitvoeren.

 

Artikel 11 Overmacht

In geval van overmacht zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. Met de wederpartij zal hiertoe overleg gepleegd worden.

Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen:

-  Ziekteverzuim;

-elke calamiteit welke ertoe leidt dat wij niet tijdig op de cursuslocatie kunnen bereiken;

-  tekortkoming in de nakoming / levering door onze leveranciers;

-  tekortkoming in de nakoming door (gast)docenten;

-overheidsmaatregelen, die indirect invloed op de uitvoering van de overeenkomst hebben;

-alsmede iedere tekortkoming in de nakoming onzerzijds welke niet te wijten is aan onze schuld en nog krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting ten last van ons hoort te komen, een en ander behoudens opzet / grove schuld onzerzijds.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

De organisatie en uitvoering van opleidingen, cursussen, workshops, (bij)scholingen en andere activiteiten, alsmede het opstellen van het lesmateriaal, geschied naar beste vermogen van Proles Beauty. Wij kunnen echter niet instaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in het lesmateriaal of het tijdens de opleidingen, cursussen, workshops, (bij)scholingen en andere activiteiten verkondigde. Wij aanvaarden uit dien hoofde geen enkele aansprakelijkheid.

Deelname aan de opleidingen, cursussen, workshops, (bij)scholingen en andere activiteiten is voor eigen risico van de opdrachtgever / cursist.

Het handelen door opdrachtgever / cursist naar aanleiding van de (inhoud van) de opleiding, cursus, workshop, (bij)scholing of andere activiteit, alsmede het cursusmateriaal, geschiedt geheel voor risico van de opdrachtgever / cursist. Proles Beauty is jegens de opdrachtgever / cursist, behoudens opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, welke voor de opdrachtgever / cursist voortvloeit uit het handelen naar aanleiding van (de inhoud) de opleiding, cursus, workshop, (bij)scholing of andere activiteit, dan wel het cursusmateriaal. Mocht, met inachtneming van hetgeen in het voorgaande bepaald, blijken dat de ontstane schade en/of enig nadeel voor rekening van Proles Beauty dienen/dient te komen, dan zal de aansprakelijkheid van Proles Beauty in geen geval hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de, bij de totstandkoming van de overeenkomst overeengekomen prijs.

Ook voor eventuele gevolgschaden zijn wij behoudens opzet en/of grove schuld onzerzijds nimmer aansprakelijk.

De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van Proles Beauty berust op de opdrachtgever / cursist, welke door deze wordt aanvaard.

 

Proles Beauty is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de cursist.

Als Proles Beauty toerekenbaar tekortschiet en de cursist daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Proles Beauty beperkt vergoeding van de directe schade.

 

Artikel 13 Ontbinding

In de navolgende gevallen wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, als ontbonden te beschouwen ongeacht ons verdere recht op schadevergoeding. Ook zijn wij in de navolgende gevallen bevoegd onze werkzaamheden op te schorten totdat de wederpartij voldoende zekerheid heeft verschaft aangaande de betaling van het door de wederpartij verschuldigde, een en ander ter keuzen van ons:

-De wederpartij komt een van zijn contractuele verplichtingen, inclusief die verplichtingen die voortvloeien uit deze voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk na;

-Indien het faillissement of surseance van betaling van of door de wederpartij is aangevraagd dan wel krachtens wetsbepaling die wederpartij onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;

-Indien op goederen, d.w.z. op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij conservatoir, executoriaal, of enig fiscaal beslag wordt gelegd.

In die gevallen is het door de wederpartij verschuldigde bedrag ongeacht een eventuele betalingsregeling direct opeisbaar.

 

Artikel 14 Uitvoering overeenkomst

Wij zullen de met de opdrachtgever / cursist gesloten overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap (laten) uitvoeren, doch wij behouden ons het recht voor verbeteringen en andere wijzigingen in de opleiding, cursus, workshop, (bij)scholing of andere activiteit aan te brengen.

 

Artikel 15 Deelnemersaantal

Indien het aantal deelnemers voor een te geven opleiding, cursus, workshop, (bij)scholing of andere activiteit onder het door ons gestelde minimum aantal ligt, zijn wij gerechtigd, om de opleiding, cursus, workshop, (bij)scholing of andere activiteit af te gelasten. In zodanig geval kan de opdrachtgever / cursist de mogelijk worden geboden zich voor een andere opleiding, cursus, workshop, (bij)scholing of andere activiteit in te schrijven, bij gebreken waarvan het factuurbedrag zal worden gecrediteerd en in ieder geval het factuurbedrag reeds is voldaan zal worden gerestitueerd, gelijk als in geval opdrachtgever / cursist inschrijving voor een andere opleiding, cursus, workshop, (bij)scholing of andere activiteit niet aanvaardt.

 

Artikel 16 Garantie Online Salon Succes training

De niet goed geld terug garantie is geldig op de Online Salon Succes training. Als je alles wat in de training leert hebt toegepast en dit aantoont en je niet meer klanten of omzet hebt behaald dan ontvang je van mij het bedrag retour. Ook dien je bij alle 6 de online meetings aanwezig te zijn geweest. Stuur dan binnen 6 maanden na aankoop een mail naar [email protected] waarin je aantoont dat je alles hebt toegepast zodat ik dit kan controleren na akkoord stort ik het geld binnen 4 weken aan je retour.

 

Artikel 17 Bevoegde rechter

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen bij uitsluiting worden beoordeeld door de bevoegde rechter te Arnhem.

 

Artikel 18 Toepasselijk recht

Op al onze transacties bij uitsluiting van toepassing het Nederlands recht.

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.